39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

sobota, 24 października 2020r.
imieniny obchodzą m.in.: Filip i Boleczest
24 października 2020r. | Administrator

22 października kl.1E oraz kl. 2E miały okazję wy­słu­chać interesującej prelekcji Pana Józefa Witka - autora „En­cy­klo­pe­dii miasta Mielca”, wybitnego znawcy regionu, ani­matora kultury, miłośnika rodzinnego miasta i regionu. Z uwagi na obecną sytuację związaną ze stanem za­gro­że­nia epidemicznego spotkanie odbyło się w trybie zdalnym przy użyciu platformy Microsoft Teams. Pan Józef Witek wy­gło­sił prelekcję zatytułowaną „Mieleccy – założyciele mia­sta Mielca”, w której w ciekawy i humorystyczny sposób przybliżył historię powstania naszego miasta. Wykład uatrak­cyj­ni­ły liczne reprodukcje, mapy oraz zdjęcia. Rok 2020 jest dla mielczan szczególny, gdyż obchodzimy ju­bi­le­usz 550-lecia lokacji Miasta Mielca. Mamy nadzieję, że wy­stą­pie­nie Pana Witka rozbudzi zainteresowanie dziejami miasta.

13 października 2020r. | Administrator

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Pracow­ni­kom II LO im. Mikołaja Kopernika w Mielcu składamy naj­ser­deczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, suk­ce­sów w życiu zawodowym i osobistym, satysfakcji w pra­cy z młodzieżą oraz wytrwałości w pokonywaniu co­dzien­nych trudności.

8 października 2020r. | Administrator

Z dumą i ogromną przyjemnością informujemy, że We­ro­ni­ka Nycek, uczennica klasy 3E oraz Jan Wanatowicz, u­czeń klasy 2b, otrzymali Stypendium Prezesa Rady Mini­strów na rok szkolny 2020/2021. Stypendia przyznawane są uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem i u­zy­ska­li najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazują szcze­gólne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wie­dzy, osiągając w niej najwyższe wyniki. Stypendystom ser­decznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

3 października 2020r. | Administrator

2 października w budynku Wyższego Seminarium Du­chow­nego w Tarnowie zainaugurowano etap diecezjalny 24. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, któ­re­go organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Wśród siedmiu najlepszych uczestników kon­kur­so­wej rywalizacji znalazła się Julia Ulaszek z kl. 3E. O­pie­kunem uczennicy jest ksiądz M. Gurbisz.

Czytaj więcej... »
3 października 2020r. | Administrator

28 września, w siedzibie IPN w Lublinie, odbyła się uroczysta gala Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wy­klę­ci – Bohaterowie Niezłomni”. Miło nam poinformować, że uczeń klasy 2A naszego liceum, David Gąsiorek, zajął I miej­sce w kategorii prace literackie. David napisał zna­ko­mi­ty esej pt. „Orzeł Polskiego Podziemia”. Opiekunem me­ry­to­rycz­nym ucznia był pan Henryk Dugiełło. Gratulujemy!

16 września 2020r. | Administrator

Wrześniowe spotkania integracyjne dla klas pierw­szych to już tradycja naszej szkoły. Korzystając z pięknej pogody, pierwszoklasiści wraz z wychowawcami, panią pe­da­gog oraz panią psycholog, wyjeżdżają do „Zajazdu Anna” w Brzyściu, aby się lepiej poznać. W zajęciach inte­gra­cyj­nych uczestniczyły już trzy klasy: 1F, 1D i 1A, pozostałe wezmą w nich udział w kolejnych dniach. To wspaniała o­ka­zja do nawiązania koleżeńskich więzi oraz wspólnej za­ba­wy.

16 września 2020r. | Administrator

Szkolne Koło Wolontariatu „Kopernika” wznawia swoją działalność w nowym roku szkolnym. Tym razem włączamy się w akcję charytatywną „Odkręcamy dla Mai”. Na terenie naszej szkoły będą zbierane nakrętki, które należy wrzucać do pojemników znajdujących się w szatni lub w sali język polski 3. Każdy kilogram nakrętek jest na wagę złota! Ze­bra­ne przez nas pieniądze pomogą w rehabilitacji i leczeniu malutkiej Mai. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w akcję.

te: 0.023s dbnc: 5 dbnq: 7