39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

wtorek, 1 grudnia 2020r.
imieniny obchodzą m.in.: Blanka i Edmund
30 listopada 2020r. | Administrator

Amelia Dudek, uczennica klasy 2E, została laureatką eliminacji wstępnych w ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Mediach i wystąpi w etapie wojewódzkim, który odbędzie się 12 grudnia br. Konkursowy esej Amelii realizował temat dotyczący przyszłości prasy papierowej i został oceniony ja­ko najlepszy ze wszystkich nadesłanych tekstów.

Czytaj więcej... »
29 listopada 2020r. | Administrator

27 listopada klasa 2Eg uczestniczyła w wykładzie on­li­ne prof. Mateusza Wyżgi pt. „Duchy, stare księgi i ge­ne­alo­gia” w ramach projektu „Zaproś wykładowcę” re­ali­zo­wa­ne­go przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. To już dru­gie spotkanie licealistów na wykładach prowadzonych przez nauczycieli akademickich online na platformie Mi­cro­soft Teams. Ciekawa prelekcja zainspirowała do za­in­te­re­so­wa­nia się genealogią i badania historii własnej rodziny.

25 listopada 2020r. | Administrator

24 listopada klasa 2Eg uczestniczyła w wykładzie on­li­ne dr. Miłosza Puczydłowskiego pt. „Unde malum? - skąd zło i co z nim czynić?”. Zajęcia odbyły się w ramach pro­jek­tu „Zaproś wykładowcę” realizowanego przez Uniwersytet Pe­da­go­gi­czny w Krakowie. W swoim wystąpieniu pro­wa­dzą­cy przedstawił różne koncepcje genezy zła, a następnie za­pro­sił licealistów do wymiany myśli i poglądów. Wykład był inspirujący i bardzo ciekawy, czego dowodem była żywa i interesująca dyskusja pomiędzy uczestnikami spotkania.

25 listopada 2020r. | Administrator

20 oraz 24 listopada uczniowie klas 1C i 2B mieli oka­zję uczestniczyć w projekcie Regionalnej Akademii In­spi­ra­cji realizowanym przez Wyższą Szkołę Informatyki i Za­rzą­dza­nia w Rzeszowie, współfinansowanym ze Środków Unii Eu­ro­pej­skiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo­łecz­ne­go, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Czytaj więcej... »
10 listopada 2020r. | Administrator

10 listopada świętowaliśmy 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ze względu na sytuację epi­de­micz­ną w kraju, tegoroczne obchody przebiegały w nie­ty­po­wy sposób. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Szko­ła do hymnu 2020”. O symbolicznej godz. 11:11 od­śpie­wa­liś­my on-line hymn narodowy, a następnie obej­rze­liś­my okolicznościową audycję przygotowaną przez li­ce­ali­stów. 11 listopada to ważna dla Polaków rocznica, święto ca­łe­go narodu polskiego, wyraz pamięci o tych, którzy z wiel­kim poświęceniem wywalczyli nam wymarzoną i upra­gnio­ną niepodległość. Za organizację, innych niż zwykle, ob­cho­dów Święta Niepodległości w naszej szkole od­po­wie­dzial­ne były panie Małgorzata Brach oraz Małgorzata Ciej­ka.

1 listopada 2020r. | Administrator

Z dumą i radością informujemy, że Radosław Rusin, uczeń klasy 2Bg, został wybrany parlamentarzystą II po­sie­dze­nia Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej. Po­sie­dze­nie odbędzie w dniach 20-21 listopada 2020 roku. Par­la­ment Młodych Rzeczypospolitej Polskiej to inicjatywa organizacji obrad dzieci i młodzieży z całego kraju, ze­bra­nych w celu debaty nad kluczowymi zagadnieniami współ­czes­ne­go świata. Trzymamy kciuki i życzymy sukcesów oraz powodzenia w pracy dla Rzeczypospolitej.

1 listopada 2020r. | Administrator

30 października przedstawiciele Samorządu Uczniow­skiego udali się na groby zmarłych nauczycieli i pra­cow­ni­ków naszej szkoły, aby uczcić ich pamięć. Zapalone znicze to wyraz naszego szacunku wobec zmarłych i ich dorobku. Wszyscy oni pozostaną na zawsze w naszej pamięci.

te: 0.022s dbnc: 5 dbnq: 7